OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

SADY OCHRANY SÚKROMIA

Bezpečnosť Vaších osobných údajov je pre nás prioritou. Dávame si pozor, čo sa s Vašimi údajmi deje. Nižšie popisujeme spôsob nakladania s osobnými údajmi v našej spoločnosti.

 

 1. Ako nás môžete kontaktovať?
  Sme spoloč
  nosť FATCAT, s.r.o., IČO: 53 984 692

 2. Môžete nám napísať e-mail na adresu:

 3. info@fatcatsushi.sk prípadne nám môžete poslať list na adresu:
  Mariánska 1644/32A, 900 31, Stupava – Na vyššie uvedených kontaktoch môžete uplatniť všetky Vaše nižšie popísané práva.

 1. Aké informácie spracovávame a prečo?

  • Identifikačné údaje:

  • Vaše základné identifikačné údaje (meno a priezvisko) a údaje o adrese uvedené v nasledujúcom bode, potrebujeme k tomu, aby sme mohli riadne uzavrieť a následne splniť zmluvy, ktoré s nami uzatvárate, prípadne vybaviť Vaše objednávky.

  • Údaje o adrese:
   Vaše údaje o adrese (názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ a štát) potrebujeme k tomu, aby Vám mohli naši kuriéri alebo zásielkové spoloč
   nosti doručiť Vami objednané jedlo na správnu adresu.

  • Kontaktné údaje:
   Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a email) využívame k tomu, aby sme Vás mohli informovať o stave objednávky a aby Vám ju naši kuriéri mohli riadne doruč
   iť. Vaš kontaktný telefón a email musíme poznať taktiež z dôvodu, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade akýchkoľvek komplikácií alebo zmien.

  • Pokiaľ nám neposkytnete Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese kontaktné údaje, nebudeme môcť vybaviť Vaše objednávky, takže si u nás nebudete môcť objednať jedlo.

  • Užívateľské meno a heslo (registračné údaje)

  • V prípade, ak sa u nás zaregistrujete, uchováva náš systém informácie nutné k tomu, aby ste sa mohli prihlásiť k svojmu účtu, t.j. užívateľské meno a heslo. Bez týchto údajov by sme Vám prihlásenie nemohli umožniť.

  • Počet a druh zakúpených produktov (informácie o produkte)

  • Ako náhle si u nás nakúpite, uchováme si o Vás aj informáciu o Vašom nákupe, aby sme Vám mohli pomôcť pri reklamácií. Zároveň slúžia tieto údaje nám, aby sme vedeli, či ste si u nás reklamovaný produkt skutočne zakúpili.

  • Cookies
   Aby sme Vám uľahč
   ili a spríjemnili nakupovanie na našich webových stránkach a zároveň aby sme neustále zlepšovali naše stránky, spracovávame aj cookies. Pokiaľ si o cookies chcete prečítať viac, prejdite na koniec tohto dokumentu, bod 8.

 1. Ako ďalej využívame Vaše osobné údaje, ak ste nám dali súhlas?

  • V prípade, ak ste nám dali súhlas, uchováme si Váš email, na ktorý môžeme zasielať tzv. obchodné oznámenia, to sú emaily, v ktorých Vás budeme informovať o našich novinkách, prevádzkach, zľavách, prípadne akciách, ktoré veríme, že Vás môžu potešiť.

  • Pokiaľ ste nám k tomu dali súhlas, môžeme si uchovať Váš email aj pre ďalšie účely, ako je uvedené vyššie, a to napríklad pre zasielanie informácií o našich akciách a produktoch, ktoré nesúvisia natoľko s produktmi, ktoré ste si u nás už kúpili. Rovnako si na základe Vášho súhlasu môžeme uchovávať Vaše meno a priezvisko, aby sme s Vami mohli lepšie jednať a správne Vás oslovovať.

  • S Vašim predchádzajúcim súhlasom navyše môžeme zhromažďovať informácie o tom, aké jedlo si najčastejšie objednávate a odkiaľ a vďaka tomu Vám vieme ponúknuť akcie a zľavy, ktoré pre Vás budú najzaujímavejšie a budú k Vám najbližšie.

Akýkoľvek svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať a to tak, že nám napíšete email na adresu info@fatcatsushi.sk a uvediete, v akom rozsahu svoj súhlas odvolávate.

 1. Ako využívame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu?

  • Vaše kontaktné osobné údaje (najmä email) spracúvame aj na základe oprávneného záujmu, ak ste náš bývalý alebo súčasný zákazník, a to na účel priameho marketingu (zasielanie informácií a ponúk ohľadom našich prevádzok, produktov a akcií). Oprávnený záujem našej spoločnosti na spracúvaní Vašich kontaktných osobných údajov na predmetný účel priameho marketingu spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania produktov a akcií našej spoločnosti našim súčasným a bývalým zákazníkom, sa poskytne rozvoj a rast našej spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a súčasnými zákazníkmi v rámci spätnej väzby je naša spoločnosť schopná identifikovať, ako naše produkty a akcie vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim zákazníkom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie produkty, preto je oprávneným záujmom našej spoločnosti, aby sme základné kontaktné údaje súčasných a bývalých zákazníkov na základe oprávneného záujmu spracúvali na zasielanie informácií o našich produktoch a akciách a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich aj priebežnú spätnú väzbu. Takisto vzhľadom na skutočnosť, že ste si už od nás v minulosti objednali naše produkty alebo ste našim pravidelným zákazníkom, naša spoločnosť oprávnene prostredníctvom zasielania informácií a ponúk propaguje svoje produkty a akcie, keďže môže naša spoločnosť dôvodne očakávať, že si naše produkty opätovne objednáte.

  • Rovnako poukazujeme na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom.

  • Voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu na predmetný účel priameho marketingu máte právo namietať (vzniesť námietku), pričom po vznesení námietky voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu naša spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely ďalej spracúvať, pokiaľ nám k tomu neudelíte svoj súhlas.

 1. Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?

  • Informácie o prechádzaní stránok pre Vás spracováva Google, Inc., a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies (viď vyššie) umožňuje meranie a vyhodnotenie spôsobu užívania našich webových stránok

  • Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje môžeme odovzdať spoločnostiam a osobám, ktoré Vám jedlo dovezú. Týmito osobám sú osobné údaje oznámené len v takom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie Vami objednaných produktov.

Niektoré údaje o Vás spracovávajú naši spracovatelia (ako napr. marketingoví poradcovia, účtovníci a pod.), každopádne nikam inam Vaše osobné údaje neoznamujeme ani s databázami nijako neobchodujeme. Nemusíte sa preto ničoho báť, Vaše údaje sú u nás v bezpečí.

 1. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

  • Informácie o Vašom nákupe a Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje si uchovávame po dobu 2 rokov. Na takúto dobu ich uchovávame preto, aby sme mohli riadne vybavovať reklamácie a reagovať na Vaše prípadné sťažnosti.

  • S údajmi, ktoré o Vás máme vďaka Vášmu súhlasu, pracujeme tak, že Vám po jednom roku Vašej nečinnosti zašleme email s dotazom, či chcete stále využívať naše služby. Pokiaľ sa nám potom do jedného mesiaca neozvete, Vaše údaje zmažeme.

  • Navyše nám uchovávanie niektorých dokumentov obsahujúcich osobné údaje ukladajú zákony. Napríklad faktúry musíme uchovávať po dobu 10 rokov. Účtovné doklady uchovávame po dobu 5 rokov.

 1. Aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?

  • Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom – tzn., že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať.

  • Právo na opravu – pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.

  • Právo vzniesť námietku – v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu zamedziť opakovanému objednávaniu a nevyzdvihnutia produktov, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku, ktorou sa musíme zaoberať.

  • Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý“) – tzn., že na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, napr. pokiaľ si už nebudete priať byť u nás registrovaní. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje, či zaväzuje údaje uchovať (napr. povinnosť plynúca zo zákona o účtovníctve atď.) a v takom prípade výmaz nemôžeme urobiť.

  • Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijak nakladať; jedná sa o nasledujúceho situácie:

   • Pokiaľ popriete presnosť údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;

   • Ak sú osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale neprajete si, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracovania;

   • Pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov;

   • Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.

  • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Poprípade tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.

  • Právo podať sťažnosť – pokiaľ sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracovávania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 1. Sú Vaše osobné údaje u nás v bezpečí?

Samozrejme! Všetky osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Pokiaľ máte akúkoľvek otázku ohľadom ochrany súkromia, môžete nám napísať na email info@fatcatsushi.sk

Môže sa stať, že tieto podmienky budeme aktualizovať, teda odporúčame, aby ste sa na túto stránku občas pozreli.

 1. Cookies

Aby sme Vám uľahčili a spríjemnili nakupovanie na našom e-shope, spracovávame aj cookies. To sú malé súbory, ktoré si váš počítač uloží a vďaka tomu si potom naše internetové stránky môžu pamätať dôležité informácie z Vašej návštevy (napr. Voľbu jazyka, akým spôsobom prechádzate naše webové stránky atp.). Cookies pomáhajú ako Vám v pohodlnom užívania stránok, tak nám v ich vylepšovanie a zobrazovanie ponúk, ktoré budú zaujímavé priamo pre Vás.

aka cookies je možné zhromažďovať rôzne informácie, medzi ktoré patrí napríklad IP adresa; ID zariadenie, z ktorého stránky prezeráte; typ prehliadača; informácie o prezeranie; Vaše reakcie na reklamu; aktivity na webových stránkach a pod.

Informácie získavané prostredníctvom cookies sú rôzne podľa účelu daných cookies. Viac si o nich môžete prečítať ďalej:

Základné cookies:
Bez základných cookies by nemohla táto webová stránka dobre fungovať. Základné cookies umožňujú napríklad navigáciu stránky. Zároveň Vám uľahč
ujú používania tejto stránky tým, že si napr. Zapamätajú voľbu jazyka po celú dobu, po ktorú sa po stránkach pohybujete a nebudete ho tak musieť voliť pri každom prekliku na ďalšiu stránku. Pokiaľ z našich stránok odídete, automaticky sa tieto cookies zmažú.

Analytické cookies:
Umožňujú nám na základe anonymných informácií lepšie pochopiť, akým spôsobom používate naše webové stránky (ako napr. Koľkokrát a kam ste klikli a podobne). To následne môžeme využiť pre zistenie, č
o na našich stránkach funguje a čo nie, aby sme ich mohli vylepšovať a zároveň pre Vás prinášať zaujímavejšie obsah.

Marketingové cookies:
Umožňujú nám zistiť, akým spôsobom sa pohybujete na našich webových stránkach a zistiť, aký tovar alebo služby pre Vás budú najužitoč
nejšie, aby sme Vám mohli zobraziť tovar a služby, ktoré sa Vám môžu hodiť. Tieto cookies umožňujú, aby sme Vám mohli na našich webových stránkach a na webových stránkach ďalších užívateľov zobrazovať reklamy na tovar, ktorý pre Vás môže byť zaujímavo.

Cookies pre sociálne média:
Cookies pre sociálne médiá Vám umožňujú pripojiť sa k sociálnym sieťam a prostredníctvom nich nasdieľať zaujímavý obsah z našej webovej stránky.